Condicions de compra

 

LES SEVES DADES I ÚS DE LA PÀGINA

La informació o dades personals que ens faciliti, seran tractats amb l’establert a la Política de Privacitat. Al fer ús de la pàgina web consentiu el tractament de la informació, dades i declareu que tota la informació o dades que ens faciliteu son certes i es correspon amb la realitat.

Per utilitzar aquesta web i realitzar comandes us comprometeu a no realitzar cap comanda falsa o fraudulenta, i facilitar-nos les dades necessàries de forma veraç i exacte. En cas de no oferir la informació necessària, no podreu realitzar la comanda.

Per a fer compres cal que sigueu major de 18 anys, i tenir capacitat legal per a generar contractes mitjançant aquest portal.

COM ES FORMALITZA EL CONTRACTE

Per poder realitzar una comanda, el client ha de seguir els procediments de la compra online i ha de ser major d’edat. Els passos que seguirà son els següents:

Afegir aquells productes que desitgi a la cistella de compra.

Verificar la comanda on hi ha els articles seleccionats i el preu total.

Introduir les dades i la direcció d’entrega.

Introduir les dades de pagament i confirmar.

El contracte queda formalitzat amb l’autorització del pagament de la comanda, a més un cop realitzat aquest procediment el client rebrà un correu electrònic confirmant el seu encàrrec.

DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat. En cas de dificultat per fer entrega de la comanda per falta d’estoc, s’informarà al client a través d’un correu electrònic i se li facilitarà informació de productes substitutoris, i/o en cas de no voler-los es procedirà al reemborsament de la quantitat abonada.

PREU I PAGAMENT

El client accepta pagar a Mireia Sellarès la quantitat especificada en el moment de compra.

En cas de que hi hagi un error en el preu d’algun producte que ja hagi estat adquirit, ens posem en contacte amb el client oferint la possibilitat de confirmar la comanda o anul·lar-la.

Els preus dels productes que s’ofereixen inclouen el 21% d’IVA.

Les despeses d’enviament no estan incloses en el preu del producte, però es desglossaran al final del procés de compra i se sumaran a l’import total que abonarà el client.

El pagament s’ha de realitzar prèviament al lliurement del producte, de manera que no s’efectuarà l’entrega fins que no s’hagi rebut el total del pagament, aquest es pot fer a través de:

– Targeta de crèdit, dèbit fent ús de la plataforma Stripe.

L’import dels diferents productes poden ser susceptibles a veure’s modificats, però en cap cas es veuran afectades aquelles comandes que ja han estat confirmades.

ENVIAMENTS

Les entregues es realitzen en un termini de 6 i 10 dies laborables quan el producte estigui en estoc, i durant la setmana, quedant exempts així els dissabtes i diumenges, i dies festius. Enviament amb número de seguiment per poder localitzar el paquet. Un cop feta la comanda, rebràs el número de seguiment per poder saber la ubicació del paquet en tot moment.

En cas de que no es pogués complir amb la data d’entrega, se l’informarà degudament i li donarem la opció de seguir endavant amb una nova data, o pel contrari procedir al reembossament total del preu pagat.

REENVIAMENTS

Al ser enviament certificat t’has de trobar a casa en el moment de rebre la comanda. En cas contrari et deixaran una notificació per passar per correus. Si passats 15 dies no t’has acostat a la oficina a buscar-ho, el paquet serà retornat. Perquè te’l torni a enviar hauràs de tornar a abonar les despeses d’enviament.
Es procedirà de la mateixa manera quan el motiu de la impossibilitat de l’entrega vingui donada per errors en les dades d’enviament (adreça, telèfon o e-mail). En ambdós casos els cost addicional d’aquests enviament aniran a càrrec del client.

Es realitzen enviaments a Espanya i països de la Unió Europea, en cas de voler l’enviament a una altre zona, poseu-vos en contacte.

DESPESES D’ENVIAMENT

5€ per comanda per enviaments a Espanya.

15€ per comanda per enviaments a Europa.

20€ per comanda per enviaments Internacionals. 

 

DEVOLUCIONS I CANVIS

No s’accepten canvis ni devolucions. Pel que fa a les samarretes, fixa’t en el tallatge que apareix explicat al producte.

En cas que t’arribi el paquet en mal estat fes-m’ho saber escrivint un correu a [email protected] amb l’assumpte PROBLEMA ENVIAMENT.

-PURCHASE CONDITIONS- 

YOUR DATA AND USE OF THE PAGE

The information or personal data you provide to us will be treated in accordance with the provisions of the Privacy Policy. By using the website you consent to the processing of data and data and declare that all information or data you provide us is true and corresponds to reality.

To use this website and place orders, you agree not to place any false or fraudulent orders, and to provide us with the necessary information in a truthful and accurate manner. If you do not provide the necessary information, you will not be able to place the order.

 To make purchases, you must be over 18 years old and have the legal capacity to generate contracts through this portal.

 HOW THE CONTRACT IS FORMALIZED

In order to place an order, the customer must follow the online purchase procedures and must be of legal age. The steps to follow are as follows:

 Add those products you want to the shopping cart.

 Check the order where the selected items are and the total price.

 Enter data and delivery address.

 Enter payment details and confirm.

 The contract is formalized with the authorization of the payment of the order, in addition once this procedure is carried out the client will receive an e-mail confirming his order.

 PRODUCT AVAILABILITY

All orders are subject to availability. In case of difficulty in delivering the order due to lack of stock, the customer will be informed via email and will be provided with information on substitute products, and / or in case of not wanting them will proceed to the refund of the amount paid.

 PRICE AND PAYMENT

The customer agrees to pay to Mireia Sellarès the amount specified at the time of purchase.

 In the event of an error in the price of a product that has already been purchased, we contact the customer offering the possibility of confirming the order or canceling it.

 The prices of the products offered include 21% VAT.

 Shipping costs are not included in the price of the product, but will be broken down at the end of the purchase process and will be added to the total amount to be paid by the customer.

 Payment must be made prior to delivery of the product, so delivery will not be made until full payment has been received, this can be done through:

 – Credit card, debit using the Stripe platform.

 The amount of the different products may be subject to change, but in no case will those orders that have already been confirmed be affected.

 SHIPMENTS

Deliveries to Spain are made within 6 to 10 working days when the product is in stock, and during the week, thus being exempt on Saturdays and Sundays, and public holidays. Shipment with tracking number to be able to locate the package. Once the order is shiped, you will receive the tracking number so you can know the location of the package at all times. Shippings to EU can take longer.

 In the event that the delivery date cannot be met, you will be duly informed and we will give you the option to proceed with a new date, or on the contrary proceed to the full refund of the price paid.

 FORWARDS

As it is a certified shipment, you must be at home at the time of receiving the order. Otherwise they will leave you a notification to go through emails. If you have not been to the office within 15 days to pick it up, the package will be returned. In order to resend it to you, you will have to reimburse the shipping costs.

The same procedure will be followed when the reason for the impossibility of delivery is given by errors in the shipping details (address, telephone or e-mail). In both cases, the additional cost of these shipments will be borne by the customer.

 SHIPPING COSTS

€5 per order for shipments to Spain.

€15 per order for shipments to Europe.

€20 per order for other International shipments.

 

 RETURNS AND CHANGES

No exchanges or returns are accepted. For t-shirts, pay attention to the size of the product.

 If the package arrives in poor condition, let me know by writing an email to [email protected] with the subject DELIVERY PROBLEM.

error: Content is protected !!